Regulamin sklepu obowiązujący od 10.10.2014
 
Poniższy regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep bike-market.pl, prowadzonym przez Bike Market Daniel Domański z siedzibą przy ul. J. Słowackiego 12, 21-560 Międzyrzec Podlaski, NIP: 5381596563, REGON: 060685238, e-mail: sklep@bike-market.pl, tel.: 506 050 032, zwana w dalszej części Bike Market Daniel Domański
 
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w ramach sklepu bike-market.pl;
  Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.bike-market.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bike Market Daniel Domański a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu;
  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.bike-market.pl.
 2. Sklep działający pod adresem www.bike-market.pl, prowadzony jest przez Bike Market Daniel Domański  z siedzibą przy ul. J. Słowackiego 12, 21-560 Międzyrzec Podlaski, NIP: 5381596563, REGON:060685238 , e-mail: sklep@bike-market.pl, tel.: 506 050 032, zwana w dalszej części Bike Market Daniel Domański. 
 3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli.
 4. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu: www.bike-market.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Informacja o cenie Towarów podawana na stronie www.bike-market.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila z ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient może korzystać ze Sklepu jako zarejestrowany lub niezarejstrowany Klient w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Dokonując rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, oraz komunikacji i otrzymania informacji handlowych związanych z ofertą sklepu. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia oraz informacji dotyczących technicznych zmian na jego koncie. Klient może w każdej chwili można zrezygnować z konta w sklepie, poprzez przesłanie listu bez treści z wpisanym słowem "Usunięcie konta" wysłany z adresu, który został podany przy zakładaniu konta. Konto oraz wszelkie dane z nim związane zostaną trwale i nieodwracalnie usunięte z bazy w ciągu 7 dni (dni robocze). Po ich usunięciu Klient otrzymuje potwierdzenie usunięcia konta.
 5. Bike Market Daniel Domanski zobowiązuje się do dbania o poufność wszelkich danych osobowych uzyskanych w trakcie działalności Sklepu. Dane te w żadnej formie ani w żadnym wypadku nie będą ujawniane innym osobom trzecim, ani innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane te dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2000r., Nr 144, poz. 1204. Składanie Zamówień odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia SSL.  Zgodnie z prawem każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych i może je przeglądać i dowolnie modyfikować oraz zażądać ich trwałego usunięcia.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Bike Market Daniel Domański.,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Bike Market Daniel Domański może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu lub przepisów prawa.
 8. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Bike Market Daniel Domański.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z działaniem Sklepu, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy otworzyć stronę www.bike-market.pl, dokonać wyboru , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Złóż zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Złóż zamawówienie".
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Bike Market Daniel Domański Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
 9. W przypadku braku wpływu należności za zamówienia z wybranym sposobem płatności "wpłata na konto" w terminie późniejszym niż 7 dni od terminu złożenia zamówienia zamówienie zostanie  anulowane.
 10. Każdy produkt posiadamy na stanie w magazynie i czas realizacji zamówienia jest bardzo krótki. Wynosi maksymalnie 48 godzin. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Wysylki towaru robimy od poniedziałku do piątku. Nie wysyłamy w soboty, ponieważ kurier DPD nie pracuje, a na Urzędzie Pocztowym przesyłki czekają na zabranie aż do poniedziałku , popołudniu.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Odwołanie zamówienia lub zmiany zamówienia - zmiana podanych danych osobowych lub szczegółów zamówienia (liczba i rodzaj Towarów) - Klient może dokonać do momentu wysłania zamówienia, wysyłając stosowny list e-mail na adres kontaktowy sklepu lub telefonicznie. Zapis powyższy nie wyłącza uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej.Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23 %) oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • przelewem na numer konta bankowego 50 1020 5558 1111 1461 4750 0183,
  • przy obiorze Towarów.Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową(POCZTEX) lub przesyłką kurierską DPD. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wpływu należności za Zamówienie lub zawarcia Umowy sprzedaży z płatnością przy odbiorze.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail  potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 od dnia dostarczenia Towarów.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz innych przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Bike Market Daniel Domański dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru, ewentualnych kosztów wysyłki oraz odsetek ustawowych na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a Klienta jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: Bike Market Daniel Domański, ul. J. Słowackiego  12, 21-560 Międzyrzec Podlaski.Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Bike Market Daniel Domański jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@bike-market.pl lub listownie na adres: Bike Market Daniel Domański, ul. J. Słowackiego 12, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Bike Market Daniel Domański zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. W przypadku reklamacji wadliwego Towaru Sklep gwarantuje niezwłoczną wymianę na Towar pełnowartościowy lub wymianę na inny lub zwrot należności. Sklep pokrywa wszelkie koszty dostawy związane z reklamacją. Sklep nie przyjmuje przesyłek z płatnością przy odbiorze.Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Bike Market Daniel Domanski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Bike Market Daniel Domański, ul. J. Słowackiego 12, 21-560 Międzyrzec Podlaski lub listem e-mail na adres: sklep@bike-market.pl
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Bike Market Daniel Domański zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni 
Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bike Market Daniel Domański a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Bike Market Daniel Domański zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wprowadzone do regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o tym fakcie Klientów za pośrednictwem poczty e-mail. Klient ma prawo do niezakceptowania zmian regulaminu, co oznacza rezygnację z korzystania z usług Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.Jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji. Odpowiemy na wszelkie pytania i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Państwa zadowolenie jest dla nas bardzo ważne.

Można skontaktować się z nami na kilka sposobów:

e-mail: sklep@bike-market.pl

tel.: 506 050 032 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16)
 
Bike Market Daniel Domański
ul. J. Słowackiego 12
21-560 Międzyrzec Podlaski